Nev Sağlık Grubu
EN

HAKLARINIZ

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 

6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 

12. Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 

13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 

HAKKI VARDIR.


SORUMLULUKLARINIZ

1. Bilgi Verme: Hastamız şikâyetlerini, geçirdiği hastalıkları, uygulanan tedavileri ve kullandığı ilaçları ve genel sağlık durumu ile ilgili bilgileri doğru ve tam olarak doktoruna bildirmesini beklemekteyiz.

2. Önerilere Uyma: Hastamız doktoru tarafından önerilen tedavi planına uymasını beklemekteyiz.

3. Tetkik ve Tedavi Giderleri: Hastamız, merkezimize başvuru aşamasında, sağlık giderlerini ne şekilde ödeyeceğini bildirmelidir. Tedavi için gereken miktarı merkezimizin belirlediği süre içerisinde ödemelidir.

4. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları: Hastamız, merkezimizin belirlediği kural ve esaslara uymalıdır. Merkezimiz tarafından yapılan uyarıları dinlememesi halinde; diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olunması durumunda, başka bir sağlık kuruluşuna nakli öngörülebilir.

5. Saygı Gösterme: Hastamız diğer hastalar ile merkezimiz personelinin haklarına saygı göstermelidir.

6. Bulaşıcı Hastalık Hali: Bulaşıcı hastalık şüphesi olan veya teşhisi konan hastamız, doktorunun izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

7. Uygunsuz Talep: Hastamız, doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planınca bulunmayan bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

8. Hasta Ziyaretçisi: Hastalarımız ziyaretçilerini, merkezimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

9. Ödeme Sorumluluğu: Hastamızın, merkezimizin demirbaş ve sarf malzemelerini kusurlu kullanımı veya kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda hastadan bu zararı telafi etmesi istenir.